Trygg och bra omsorg för alla.

Äldre- och handikappomsorgen bekostas av våra gemensamma skattepengar av den anledningen att alla ska ha samma rätt till bra omsorg. Vi är oroliga över utvecklingen de sista åren i vår kommun och kommer att prioritera omsorgen högt.
 
Folkhälsofrågorna måste prioriteras upp i den politiska styrningen och bli en angelägenhet för hela organisationen med fokus på mer jämlik hälsa. Detta arbete kan samordnas med Region Halland.
 
Vi säger nej till objektsupphandling av nytt särskilt boende i privat regi och vill starta projektering av nytt kommunägt särskilt boende omgående efter valet. Ett alternativ är då Tallgläntan 2.
 
Kommunens största utmaning inom omsorgen på sikt är personalbrist kombinerat med ökad andel äldre. Därför måste vi arbeta med statusen på omsorgsyrkena och inte försämra arbetsvillkor och arbetstider vilket är baksidan med privata utförare. Sjukskrivningstalen måste ner och arbetsmiljön och ledarskapet bli bättre.
 
Våra prioriteringar:
1. Ökad personaltäthet i äldreomsorgen.
Det blir bättre och tryggare för de boende och personalen får en bättre arbetsmiljö.
2. Kommunal omsorg ska vara effektiv.
Vi vill minska byråkratin och andelen anställda som inte arbetar direkt med de äldre.
3. Ordning och reda i äldreomsorgen.
Vi föredrar äldreomsorg i kommunal eller kooperativ regi där kvalitet är viktigare än
vinstutdelning till riskkapitalister. Vi vill att kommunen blir en bättre arbetsgivare och minskar
sjukfrånvaron.
4. Ordning och reda i handikappomsorgen.
Idag är all handikappomsorg privatiserad och kvalitén är omdiskuterad. Vi vill att en väsentlig del
av gruppboendena ska vara i kommunal regi samt att kommunen ska vara ett alternativ inom
personlig assistans.
5. Mer modern teknik inom omsorgen för att öka de äldres integritet och förbättra personalens arbetsmiljö. Modern teknik ska inte användas för att minska personaltäthet.
6. Social samvaro och friskvård för äldre och personer med psykisk ohälsa
Vi vill satsa på förebyggande insatser som gör att vi mår bättre längre och kan njuta av livet
tillsammans med andra.
7. Rimlig färdtjänsttaxa.
Avgiften ska sänkas och bli lika låg som i grannkommunerna.