Hela kommunen ska leva

Vi vill skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i hela kommunen. De olika delarna av kommunen har nytta av varandra. God kommunal service är väsentligt för att en kommun eller ort ska vara attraktiv. Vi kommer göra allt vi kan för att behålla och utveckla den service som finns på landsbygden idag i dialog med invånarna.
Våra prioriteringar:

 1. Bra skola och omsorg i hela kommunen. Det är helt centralt med kommunal välfärd för att en ort ska vara attraktiv. Vi kommer att göra vad vi kan för att behålla eller utveckla befintlig välfärd (skola och omsorg) med god kvalitet.
 2. Fria bussresor för seniorer och tonåringar.För att hålla ihop stad och landsbygd, minska utsläppen och ge fler möjlighet att transportera sig vill vi införa fria bussresor för tonåringar och för seniorer över 75 år.
 3. Kommunen ska vara en förebild när det gäller miljö- och klimatarbete. Vi vill ha mer förnyelsebar energi, hållbara transporter, rent vatten och en natur med biologisk mångfald som alla har tillgång till. Falkenberg ska bli ett föredöme som cykelstad.
 4. Kommunen ska vara attraktiv att driva företag i. Välmående företag med välmående anställda är grunden för vår gemensamma ekonomi. Arbetet med att utveckla landsbygden och att få staden att växa måste fortsätta. Det ska finnas kommunal industrimark även i inlandet så att företag kan flytta dit eller stanna kvar och växa där.
 5. Fler hyresrätter. Fabo ska bygga nya hyresrätter och vi ska ställa högre krav på privata byggbolag att bygga hyresrätter i både staden och utanför. Ungdomar och seniorer är två viktiga grupper som behöver hyresrätter. Det behöver planläggas mark för olika typer av bostäder även i våra mindre orter.
 6. En stadskärna där alla människor trivs. Vi vill utveckla stadskärnan så att fler trivs och vistas där längre tid. Nygatan måste moderniseras så att fotgängare prioriteras och genomfartstrafiken försvinner. Stadskärnan ska vara trygg att vistas i dygnet runt.
 7. Bibliotek med bra öppettider. Biblioteksverksamheten är viktig och vi vill öka möjligheterna att besöka huvudbiblioteket, filialerna och bokbussarna.
 8. Kommunen ska arbeta för att förbättra kommunikationerna till och inom kommunen. Upprustning av väg 154 och bättre pendlingsmöjligheter med tåg och buss är prioriterat. Fiberutbyggnad med hög kvalitet och pendelparkeringar är annat som gör hela kommunen mer attraktiv för boende och företag.
 9. SFI-undervisning i inlandet.
  Inflyttade arbetare och familjer ska inte behöva flytta p.g.a. lång restid till SFI.
 10. Sänk färdtjänsttaxan till samma nivå som grannkommunerna.
  Orimligt att sjuka och gamla ska betala mer än de på andra sidan kommungränsen.