Senaste debattinläggen

2018 > 01

Debattartikel i HN 12 december

Efter 19 år med en centerledd majoritet klarar var femte elev inte grundskolan i Falkenbergs kommun. Skillnaderna mellan grundskolorna är större än på mycket länge. På skolan med lägst andel behöriga klarar 60 procent kraven för gymnasiet, på de två bästa skolorna klarar alla elever kraven. För oss socialdemokrater är jämlikhet d.v.s. att alla ska få en god chans att lyckas i livet det absolut viktigaste målet. Därför kommer skapandet av en jämlik skola vara prioriterat om vi får förtroendet att leda kommunen efter valet nästa år.

En skola med goda elevresultat är den privata Vesterhavsskolan. Trots att andelen behöriga lärare endast är runt 60 procent enligt Skolverket lyckas varenda elev klara gymnasiebehörighet. Förklaringen ligger säkert i ett gott arbete men också i elevernas bakgrund. Vesterhavsskolan tillhör enligt statistiken de skolor i kommunen som har klart lägst socioekonomiskt index. Det finns ett bevisat samband mellan föräldrars utbildningsnivå och barns skolresultat och det kan förklara varför de två högstadieskolor som har klart lägst socioekonomiskt index lyckas bäst. Privata Vesterhavsskolan och kommunala Montessoriskolan har helt enkelt överlägset bäst förutsättningar att lyckas.

Det är enkelt att prata om att ”Alla ska lyckas”. Problemet är att det bara varit just en vision trots att det är själva grunden i skollagen. Vi socialdemokrater vill gå från vackra ord till att agera. Med ett antal åtgärder kan vi under nästa mandatperiod förbättra förutsättningarna för elever och lärare på alla skolor i kommunen: 

1. Göra en rejäl översyn av grundskolornas upptagningsområden så att vi får en mer jämn socioekonomisk fördelning av eleverna.

2. Med hjälp av regeringens storsatsning på likvärdig skola fördela betydligt mer resurser till skolorna med tuffast förutsättningar.

3. Satsa pengar på att utöka antalet kuratorer och annan elevhälsopersonal för att tidigare kunna ge barn med psykisk ohälsa och sociala problem hjälp.

4. Nolltolerans mot skolkning, mobbning och kränkningar i samarbete med föräldrarna. Vi vill anställa skolvärdar som avlastar lärarna i detta arbete. Det finns många typer av stöd att få från Arbetsförmedlingen för att anställa arbetslösa personer till detta.

5. Ta kontrollen över innehållet i elevernas läsplattor och laptops. Det är helt oacceptabelt att de används för att kränka andra eller för att spela datorspel under skoldagen.

6. Utvärdera satsningen på en dator/läsplatta till varje elev och vara beredda att prioritera om för att använda pengarna på ett mer effektivt sätt.

7. På alla sätt minimera lärares och rektorers administrationsbörda. De ska lägga så mycket kraft som möjligt på elevernas kunskapsutveckling.

I Falkenbergs kommun ska alla skolor vara bra skolor och det är vårt konkreta mål att det inte ska finnas någon anledning för en familj att välja en privat grundskola framför en kommunal. Vi vill utmana Vesterhavsskolan och göra det möjligt för vartenda barn att nå sin fulla potential.

Per Svensson, Oppositionsråd (S)

Peter Dygården, 2:e vice ordförande Barn och utbildningsnämnden (S)
 

Läs hela inlägget »

Hallands nyheter 2 januari

Falkenberg. Efter 19 år med centerledd majoritet är nu Falkenberg en kommun där all personlig assistans, handikappomsorg, samt grupp/service-boende helt består av privata utförare.

Vi socialdemokrater tycker att invånare i Falkenberg ska ha möjlighet att välja kommunala alternativ i handikappomsorgen. Den möjligheten finns inte i Falkenbergs kommun. Våra invånare har alltså en mindre valfrihet än invånarna i grannkommunerna. När en privat utförare i höstas valde att lämna som utförare för personlig assistans ville vi socialdemokrater i socialnämnden att kommunen skulle planera för att på sikt utföra assistans i egen regi. Tyvärr fick vi inget stöd alls för detta från den borgliga majoriteten i nämnden. Än värre var att vi inte heller fick stöd för att ställa krav på ”kollektivavtalsliknande villkor” hos det företag som ska upphandlas. Detta är en ganska kallhamrad högerpolitik även med borgerliga mått.

Vi socialdemokrater tycker att alla som arbetar i gemensamt finansierad omsorg ska ha kollektivavtalade löner och anställningsvillkor. Vi vill på detta sätt höja statusen på arbetet och få en ökad personalkontinuitet vilket är helt avgörande för kvalitén på handikappomsorgen.

Vi försäkrar att vi har gjort vad vi har kunnat göra för att Falkenbergs kommun ska ha handikappomsorg i egen regi och vara ett alternativ till all privat omsorg. Tyvärr har vi inte majoritet för detta denna mandatperiod. Något att tänka på vid valet 2018.

Socialdemokratiska gruppen i socialnämnden
Kerstin Rosell (S)
Marcus Dufwa (S)
Gunnar Andersson (S)
Ulla Lindén (S)
Thomas Fagenheim (S)
Irhan Kasic (S)
Andreas Engelbrethsen (S)

Läs hela inlägget »