loading...

Välkommen till Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun.

Vår kommunpolitik delar vi in i fyra områden. Läs mer om varje område.

Debatt

2018 > 04

När vi Socialdemokrater i Socialnämnden föreslog ”Att uppdra förvaltningen att ta fram en plan för återtagandet av Frösundas verksamheter” så var det både seriöst och ansvarsfullt.

Vi är tydliga i vår politik och skulle föreslagit detta oavsett tillfällig majoritet. Vi är förtroendevalda och skyldiga våra väljare att aktivt påverka inom vårt område.

Vi har en annan syn på uppföljningsrapporten av Frösundas verksamheter än vad Alliansen+ har och mot den bakgrunden tycker vi att det är i högsta grad angeläget att ta fram en handlingsplan för ett eventuellt återtagande.

Sundbyberg, Sollentuna, Linköping och Sala är några kommuner som valt att säga upp avtal med Frösunda på grund av. bristande kvalitet.

Naturligtvis ska det finnas en plan färdig om vi upplever en risk för att våra brukare och medborgare på våra grupp- och serviceboenden inte får den omsorg de har rätt till.

Socialdemokraternas Socialnämndsgrupp
Kerstin Rosell (S)
Ulla Lindén (S)
Gunnar Andersson (S)
Irhan Kasic (S)
Thomas Fagenheim (S)
Marcus Dufwa (S)
Andreas Engebrethsen (S)

Läs hela inlägget »
Vi är redo att ta över.
Vi är redo att ta över.

Insändare i Hallands nyheter 11 april
På papperskorgar i centrum och på sociala medier basunerar Moderaterna ut att de står för ”Nytt ledarskap för Falkenberg.” Vi socialdemokrater uppskattar att ni är självkritiska men att ni helt skulle ge upp och driva kampanj för Socialdemokraterna hade vi inte väntat oss.

Moderaterna har varit en del av den styrande majoriteten i Falkenbergs kommun sen 1998. De har alltså under 20 år haft ordförandeposter i flera nämnder och bolag och haft representanter i alla tänkbara sammanhang. De har fullt ansvar för att t.ex. var femte niondeklassare inte klarar grundskolan, privatiseringskaoset i handikappomsorgen och klyftorna mellan olika delar av kommunen med totalt 7.2 procent arbetslöshet.

Vi socialdemokrater är redo att leda en ny majoritet i kommunen. Vi lovar ett nytt ledarskap på riktigt och kommer att prioritera skolan, omsorgen och ökad integration där alla som kan jobba ska jobba. Det är viktigare än orealistiskt valfläsk om kommunala skattesänkningar.

Per Svensson, Oppositionsråd (S)

Läs hela inlägget »

Nyheter

2018 > 04

Kl. 1300 Rådhustorget, Demonstrationståg kl 1330.

Hoppborgar, popcorn, ballonger, kaffeservering och irländsk musik med the Shanahans.
I år demonstrerar vi för framtidstro och trygghet.  

Program på scen: 
Presentation av nytt vallöfte för barnfamiljer i vår kommun.
Panelsamtal: Hur skapar vi bättre integration och fler jobb i hela kommunen?
Panelsamtal: Bra sjukvård och omsorg för alla, även i framtiden?
Panelsamtal: Hur blir Falkenberg den bästa kommunen att växa upp i?
Intervju med Per Svensson: Hur kan Socialdemokraterna göra skillnad för vanligt folk i hela kommunen?
Intervju med Hans Hoff: Varför ska vanligt folk rösta på Socialdemokraterna i riksdagsvalet?
 
 
Välkomna!

LO-facken och Socialdemokraterna i Falkenberg.
 

Läs hela inlägget »

På kommunstyrelsens sammanträde igår lade vi socialdemokrater fram vårt förslag på planeringsförutsättningar inför budgetarbetet i höst. Vi fokuserar på bättre skola, bättre omsorg och integration genom jobb.

Planeringsförutsättningar inför budget 2019-2021

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

1. Godkänna Socialdemokraternas förslag till planeringsförutsättningar 2019-2021

2. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder ta fram åtgärder för ökad jämlikhet med särskilt fokus på att minska antalet barnfamiljer i ekonomisk utsatthet.[1]

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på sommarjobbsgaranti där alla som har fyllt 19 år ska ha haft möjlighet till sommarjobb i företag eller i kommunen vid minst ett tillfälle.

4. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Arbetsförmedlingen ta fram förslag på tidiga och mer långsiktiga insatser för att väsentligt minska arbetslösheten i kommunen.

5. Ge Kommunchef i uppdrag att ta fram en strategi för förbättrad folkhälsa med särskilt fokus på våra yngsta och äldsta invånare.

6. Ge kommunchef i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunkoncernen kan använda ny teknik/ digitalisering för att minska kostnaderna för administration och overheadorganisation. 

7. Ge Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden i uppdrag att i samverkan med regionen förbereda uppstart av en familjecentral i centrala Falkenberg och en i Ullared.

8. Ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder för att öka likvärdighet, trygghet och studiero i grundskolan.

9. Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa en utvärdering av kostnader för ”en till en projektet” och dess effekter på måluppfyllelsen efter införandet.

10. Ge socialnämnden i uppdrag att redovisa förslag på hur personaltätheten i äldreomsorgen kan öka för att förbättra kvalitén för brukarna och arbetsmiljön för personalen.

11. Ge socialnämnden i uppdrag att utveckla vårdkedjan för barn och unga samt tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utreda hur vi kan skapa förutsättningar för tidiga, samordnade insatser kring barn och unga, vars hälsa och utveckling riskerar att påverkas negativt.  Utredningen ska omfatta interna och externa parter samt mynna ut i ett förslag till en strategi för att möta ovan nämnda målgrupp. 

12. Ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden ta fram förslag på hur det går att utveckla de tidiga insatserna för barn och unga med missbruksproblematik så att insatserna blir mer tillgängliga och bättre matchar behoven.

13. Ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag på en ökad satsning på gatudrift och underhåll med fokus på trafiksäkerhet och attraktiv stadsmiljö.

14. Ge Falkenbergs Energi i uppdrag att ta fram förslag på ökad egen produktion av förnyelsebar el.

[1] Definitionen innebär att familjer har försörjningsstöd och/eller låg inkomststandard, Salonens definition.
 

Läs hela inlägget »