loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2018 > 04

Kl. 1300 Rådhustorget, Demonstrationståg kl 1330.

Hoppborgar, popcorn, ballonger, kaffeservering och irländsk musik med the Shanahans.
I år demonstrerar vi för framtidstro och trygghet.  

Program på scen: 
Presentation av nytt vallöfte för barnfamiljer i vår kommun.
Panelsamtal: Hur skapar vi bättre integration och fler jobb i hela kommunen?
Panelsamtal: Bra sjukvård och omsorg för alla, även i framtiden?
Panelsamtal: Hur blir Falkenberg den bästa kommunen att växa upp i?
Intervju med Per Svensson: Hur kan Socialdemokraterna göra skillnad för vanligt folk i hela kommunen?
Intervju med Hans Hoff: Varför ska vanligt folk rösta på Socialdemokraterna i riksdagsvalet?
 
 
Välkomna!

LO-facken och Socialdemokraterna i Falkenberg.
 

Läs hela inlägget »

På kommunstyrelsens sammanträde igår lade vi socialdemokrater fram vårt förslag på planeringsförutsättningar inför budgetarbetet i höst. Vi fokuserar på bättre skola, bättre omsorg och integration genom jobb.

Planeringsförutsättningar inför budget 2019-2021

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

1. Godkänna Socialdemokraternas förslag till planeringsförutsättningar 2019-2021

2. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder ta fram åtgärder för ökad jämlikhet med särskilt fokus på att minska antalet barnfamiljer i ekonomisk utsatthet.[1]

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på sommarjobbsgaranti där alla som har fyllt 19 år ska ha haft möjlighet till sommarjobb i företag eller i kommunen vid minst ett tillfälle.

4. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Arbetsförmedlingen ta fram förslag på tidiga och mer långsiktiga insatser för att väsentligt minska arbetslösheten i kommunen.

5. Ge Kommunchef i uppdrag att ta fram en strategi för förbättrad folkhälsa med särskilt fokus på våra yngsta och äldsta invånare.

6. Ge kommunchef i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunkoncernen kan använda ny teknik/ digitalisering för att minska kostnaderna för administration och overheadorganisation. 

7. Ge Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden i uppdrag att i samverkan med regionen förbereda uppstart av en familjecentral i centrala Falkenberg och en i Ullared.

8. Ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder för att öka likvärdighet, trygghet och studiero i grundskolan.

9. Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa en utvärdering av kostnader för ”en till en projektet” och dess effekter på måluppfyllelsen efter införandet.

10. Ge socialnämnden i uppdrag att redovisa förslag på hur personaltätheten i äldreomsorgen kan öka för att förbättra kvalitén för brukarna och arbetsmiljön för personalen.

11. Ge socialnämnden i uppdrag att utveckla vårdkedjan för barn och unga samt tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utreda hur vi kan skapa förutsättningar för tidiga, samordnade insatser kring barn och unga, vars hälsa och utveckling riskerar att påverkas negativt.  Utredningen ska omfatta interna och externa parter samt mynna ut i ett förslag till en strategi för att möta ovan nämnda målgrupp. 

12. Ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden ta fram förslag på hur det går att utveckla de tidiga insatserna för barn och unga med missbruksproblematik så att insatserna blir mer tillgängliga och bättre matchar behoven.

13. Ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag på en ökad satsning på gatudrift och underhåll med fokus på trafiksäkerhet och attraktiv stadsmiljö.

14. Ge Falkenbergs Energi i uppdrag att ta fram förslag på ökad egen produktion av förnyelsebar el.

[1] Definitionen innebär att familjer har försörjningsstöd och/eller låg inkomststandard, Salonens definition.
 

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik