Senaste nytt från Falkenbergsnämnden


Det är glädjande att Falkenbergsnämnden äntligen har fått ett bra samarbete med Falkenbergs kommun i och med att Rådet för social hållbarhet har bildats.
Falkenbergsnämnden har tecknat ett avtal med Kommunstyrelsen, Polismyndigheten i Falkenberg.
Rådet är organiserat i en Beredning, en styrgrupp och en övergripande arbetsgrupp.
Beredningen består av:
Kommunstyrelsens ordförande
Lokalpolisområdeschef
Ordf. och vice ordf. i Falkenbergsnämnden
Kommunchef
Utvecklingsledare, Utvecklingsenheten Kommunstyrelseförvaltningen (processledare)
Ansvarig tjänsteman Falkenbergsnämnden (processledare)
Styrgruppen består av
Bitr. Räddningschef/ alt. Enhetschef Räddningstjänst i Väst
Lokalpolisområdeschef
Kommunchef
Verksamhetschef Grundskola/ alt. Rektor
Verksamhetschef Gymnasieskola / alt. Rektor
Verksamhets IFO/ alt. Rektor
Verksamhetschef Kultur och fritid
Ansvarig tjänsteman Falkenbergsnämnden
Utvecklingsledare Utvecklingsenheten Kommunstyrelseförvaltning
 
Övergripande arbetsgrupp bestående av
Utvecklingsledare Utvecklingsenheten
Ansvarig tjänsteman Falkenbergsnämnden
Polismyndighetens representant
Folkhälsoutvecklare Räddningstjänst Väst
Folkhälsoutvecklare Falkenbergsnämnden
Rådet för social hållbarhet har tre prioriterade områden som inblandade organisationer vill att vi ska arbeta med.
ANDT ( alkohol, narkotika, doping och tobak)
Rådet ska verka för ett Falkenberg fritt från narkotika och doping samt ett minskat bruk av alkohol och tobak.
 
Tillit och Trygghet
Rådet ska verka för ett Falkenberg där invånarna känner en ökad tillit och trygghet.
 
Barn och ungas uppväxtvillkor
Rådet ska verka för att alla barn och unga som växer upp i Falkenberg ska ha goda uppväxtvillkor
Hur går Rådet för social hållbarhet vidare?
Inför nästa möte med beredningen så ska processledarna presentera nulägesanalys i de tre prioriterade områdena. Utefter detta ska beredningen senare göra beställningar till styrgrupp och arbetsgrupp. Ett nytt arbetssätt där vi i Falkenbergsnämnden hoppas på att det ska bli mer verkstad av de åtgärder som kommer fram och inte blir en ny hyllvärmare.
 
Catharina Berghorn
Vice ordf. Falkenbergsnämnden

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter